Artikel 1 - Algemeen

§1. De openbare bibliotheek van Begijnendijk biedt een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek van Begijnendijk is actief inzake cultuurverspreiding en cultuurparticipatie.

§2. De openbare bibliotheek van Begijnendijk is een democratische instelling die openstaat voor iedereen. Haar gedrukt, audiovisueel en digitaal aanbod, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften inzake ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de hele bevolking.

Artikel 2 – Openingstijden & Contactgegevens

§1. De openingstijden zijn als volgt:

 • Maandag: 16u00 - 19u30
 • Dinsdag: gesloten
 • Woensdag: 13u00 - 19u00
 • Donderdag: 09u00 - 12u30
 • Vrijdag: gesloten
 • Zaterdag: 09u00 - 12u30
 • Zondag: gesloten

§2. De contactgegevens zijn als volgt:

Artikel 3 – Lidmaatschap

§1. Om lid te worden van de bibliotheek moet je je eerst inschrijven. Iedereen kan lid worden. Dit kan enkel op vertoon van je identiteitskaart. Voor de inschrijving van kinderen jonger dan 12 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met het reglement.

§2. Aan personen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van € 50.00 worden gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

§3. Je ontvangt bij je inschrijving een lenerskaart. Het gebruik van deze lenerskaart is strikt persoonlijk. De gebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende materialen. Bij verlies van deze kaart betaal je € 3.00 voor het aanmaken van een nieuw exemplaar.

§4. Vanaf 18 jaar betaal je een jaarlijks lidgeld van € 5.00. Lidmaatschap voor leners jonger dan 18 jaar en leners ouder dan 60 jaar is gratis.

§5. Je geeft elke adreswijziging onmiddellijk door aan het bibliotheekpersoneel.

Artikel 4 - Gegevensbescherming

§1. Je persoonlijke gegevens worden opgenomen in de ledendatabank van de bibliotheek. Dit gebeurt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (GDPR). Als lid ga je akkoord met het gebruik van je gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek.

Artikel 5 - Ontlenen

§1. Het lidmaatschap van de bibliotheek geeft je recht op het ontlenen van bibliotheekmaterialen. Per lenerskaart kan je maximaal 15 materialen ontlenen. Je kan alleen materialen ontlenen met een lenerskaart. Indien je deze kaart niet bij je hebt, kan je geen items meenemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de op jouw naam ontleende materialen.

§2. Het ontlenen van materialen is gratis, uitgezonderd de luisterboeken. Voor luisterboeken betaal je € 0.50/materiaal.

§3. Jeugdkaarten zijn opgesplitst in 2 categorieën. Jeugdkaarten voor leners jonger dan 13 jaar en leners ouder dan 13 jaar. Met een kaart voor leners onder 13 jaar kunnen geen materialen voor volwassenen worden uitgeleend.

§4. Bibliotheekbezoekers kunnen kranten en het meest recente nummer van tijdschriften enkel ter plaatse raadplegen. Deze worden dus niet uitgeleend.

§5. Tijdens bepaalde periodes houdt de bibliotheek zich het recht voor om het aantal te ontlenen themaboeken te beperken.

§6. De uitleentermijn bedraagt 4 weken.

§7. Materialen kunnen binnengebracht worden via de lendomaten of via de inleverbus. Deze bevindt zich aan de inkom van de bibliotheek. Materialen die via de inleverbus worden binnengebracht dienen voor 12u ’s middags binnengebracht te worden om te tellen als binnengebracht op diezelfde dag. Dit geldt enkel voor openingsdagen. Materialen die binnengebracht worden na 12u op openingsdagen of op niet-openingsdagen zullen pas ingeleverd worden op de eerstvolgende openingsdag.

§8. Wanneer een gebruiker een schuld heeft van € 5.00, kan de gebruiker geen materialen meer ontlenen. De gebruiker dient dan eerst zijn schuld af te lossen voor hij weer materialen kan ontlenen.

§9. Voor het ontlenen van een Daisy-speler betaal je een waarborg van € 25.00. Deze krijg je meteen na het inleveren van de Daisy-speler terug.

§10. Kamishibai kan enkel ontleend worden door mensen met een OL-kaart.

Artikel 6 - Zelfbediening

§1. Ontlenen doe je aan de zelfuitleenbalies. Als lener ben je zelf verantwoordelijk voor het in- en uitscannen van je geleende materialen. Indien je items fout uitscant, is de eventuele vergoeding voor je eigen rekening.

§2. Het is de verantwoordelijkheid van de lener om bij het uitlenen de correctheid van de gegevens te controleren, op basis van het verkregen datumbriefje.

§3. Check alles wat je wil uitlenen op schade. Verwittig een bibliotheekmedewerker wanneer je schade aan een materiaal vaststelt. Indien je dit niet doet, kan je zelf aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7 - Verlengen

§1. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. De materialen kunnen één keer verlengd worden met opnieuw een periode van 4 weken. Verlengen gaat niet als de geleende materialen ondertussen door andere leners werden gereserveerd of indien de uitleentermijn reeds overschreden werd.

§2. Verlengen kan aan de zelfuitleenbalies in de bibliotheek, via de website, via e-mail (bibliotheek@begijnendijk.be) of telefonisch via tel. 016 53 66 62 tijdens de openingsuren. Vermits er meerdere alternatieven zijn om materialen te verlengen, kan het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website niet als argument gebruikt worden om geen vergoedingen te moeten betalen.

Artikel 8 – Overschrijden van de uitleentermijn

§1. Als je de geleende materialen te laat terugbrengt, betaal je een vergoeding. Er wordt € 0.10 per materiaal per dag aangerekend. Zondagen, feestdagen en sluitingsdagen worden niet in rekening gebracht. Je kan de bibliotheek de toelating geven om je herinneringsberichten via e-mail toe te sturen. Deze e-mails zijn slechts een geheugensteuntje. Het niet ontvangen ervan ontslaat je niet van de gebruikelijke uitleentermijn en het betalen van vergoedingen.

§2. Bij discussies zijn de administratieve gegevens van de bibliotheek beslissend voor de vraag of de materialen (tijdig) zijn terugbezorgd.

§3. Gebruikers die hun e-mailadres laten registreren ontvangen een eerste en tweede maning na respectievelijk 7 en 21 dagen overschrijding van de uitleentermijn via mail. Leners zonder e-mailadres krijgen op dezelfde momenten een schriftelijke aanmaning gestuurd. De kostprijs voor het verzenden van een maningsbrief wordt aangerekend aan de gebruiker. Na 42 dagen stuurt de bibliotheek een aangetekende maning, waarvoor de kosten voor de aangetekende zending aangerekend worden aan de gebruiker. Indien de gebruiker na deze aanmaningen het verschuldigde bedrag niet betaalt, wordt een dossier opgemaakt en wordt het bedrag ingevorderd via deurwaarder of rechtbank.

Artikel 9 - Reserveren

§1. Je kan ook materialen reserveren. De kost hiervoor bedraagt € 0.50 per materiaal. Reserveren doe je best via de catalogus, maar het kan ook aan de balie of via e-mail. Als het gereserveerde item voor je klaarligt, krijg je een verwittiging. Indien het materiaal na één week niet wordt afgehaald, vervalt de reservatie en blijft de reservatiekost gelden.

Artikel 10 - Beschadiging en verlies van bibliotheekmaterialen

§1. Als lener ben je verantwoordelijk voor de op jouw naam geleende materialen. Voor je de bibliotheek verlaat, controleer je de materialen op beschadiging en volledigheid. Indien er hierbij problemen zijn, verwittig je het bibliotheekpersoneel om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Bij verlies of totale beschadiging van een materiaal betaal je de kostprijs van dit materiaal plus een administratieve kost van € 1.50.

§2. Schade aan bibliotheekmeubilair -en apparatuur wordt door de betrokkene vergoed.

Artikel 11 - Internet

§1. Je kan in de bibliotheek surfen op het internet via een internet-pc en via WiFi op een eigen drager. Je onderwerpt je dan aan de bepalingen van het internetreglement.

§2. De internet-pc’s zijn enkel toegankelijk voor leden van de bib. Om een internet-pc te raadplegen, dien je je aan te melden bij de balie.

§3. Je kan aan de internet-pc maximum een uur werken. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien er geen andere kandidaat-gebruikers zich aanmelden.

§4. Kinderen jonger dan 10 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene.

§5. Vooraf kan je max. 1 uur reserveren. Je telefoneert of mailt  (bibliotheek@begijnendijk.be). Als je je later dan 10 minuten van het gereserveerde uur aanmeldt, verlies je jouw reservatie.

§6. Het surfen is gratis.  

§7. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen in de bibliotheek of informatiedragers van de lener;
 • Voor verlies van gegevens;
 • Het onbeschikbaar zijn van het internet.

§8. Om redenen van privacy en beveiliging is de toegang beperkt tot:

 • Het surfen, mailen en zoeken van informatie op het internet;
 • Het overnemen van gegevens op papier;
 • Het afdrukken van gevonden informatie.

§9. De volgende zaken zijn niet toegelaten:

 • Het gebruik van het internet voor illegale doeleinden;
 • zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het kopiereglement te plegen;
 • het computerbeveiligingssysteem te schenden. Draag zorg voor onze toestellen. Verander niets aan de instellingen. Doe niets wat het toestel of de software kan beschadigen, veranderen of vernietigen;
 • Bij consultatie van internet in de bibliotheek moet je al het mogelijke doen om computervirussen en andere beschadigde computerprogramma’s te weren. Daarom mag in de bibliotheek géén eigen software gebruikt worden, mag de hardware van de bibliotheek niet aangepast worden en mogen er géén andere toestellen worden aangesloten;
 • Het bezoeken van discriminerende, gewelddadige en pornografische internetsites.

§10. Het niet naleven van de richtlijnen kan leiden tot volgende sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:

 • Het vergoeden van de veroorzaakte schade;
 • Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het internet;
 • Tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek;
 • Juridische vervolging bij ernstige vergrijpen.

Artikel 12 - Kopiëren

§1. Het bibliotheekpersoneel kan fotokopieën voor je afdrukken. Fotokopieën worden verrekend aan € 0.05 per pagina voor A4-formaat en € 0.10 per pagina voor A3-formaat. Het bedrag wordt verdubbeld bij dubbelzijdig afdrukken.

§2. Printen vanop de internetcomputers geldt onder dezelfde voorwaarden als §1.

Artikel 13 – Onderwijs – en leesbevorderingskaart

§1. Met een OL-kaart of Onderwijs- en Leesbevorderingskaart kan je extra materialen lenen voor didactische doeleinden. De OL- kaart is gratis voor leerkrachten kleuter- en basisonderwijs, secundair onderwijs, professoren, docenten, leerkrachten-opvoeders in opleiding en begeleiders van buitenschoolse opvang. Je ontvangt een OL-kaart op vertoon van jouw Lerarenkaart van Klasse of jouw studentenkaart.  Als onthaalouder of als je werkt in de buitenschoolse kinderopvang, is een attest van jouw werkgever in combinatie met eID-kaart voldoende

§2. Het lidmaatschap van een OL-kaart valt onder dezelfde bepalingen als een lidmaatschap met een persoonlijke bibliotheekpas, uitgezonderd:

 • Een OL-kaart geeft je recht op het ontlenen van max. 25 materialen.
 • De uitleentermijn bedraagt 8 weken. Deze uitleentermijn kan niet verlengd worden.

Artikel 14 – E-reader en E-boeken

§1. Een e-reader is een toestel waarop je digitaal boeken kan lezen. Per lener kan je 1 e-reader ontlenen. Wie lid is van de bibliotheek van Begijnendijk en ouder dan 18, kan een e-reader van de bibliotheek met daarop een aantal e-boeken ontlenen of een aantal e-boeken op de eigen e-reader.

§2. De kostprijs om een e-reader van de bibliotheek te ontlenen bedraagt € 1.00. Je kan maximum 5 e-boeken per e-reader ontlenen.

§3. De uitleentermijn van een e-reader en e-boeken bedraagt 4 weken en is verlengbaar. Let op, indien de e-reader of e-boeken gereserveerd zijn door een andere lener is dit niet mogelijk.

§4. Het afhalen en terugbrengen van de e-reader kan enkel aan de infobalie. Je kan de e-reader dus nooit in de inleverbus stoppen.

§5. E-boeken ontleend op een persoonlijke e-reader moet je terugbrengen met de e-reader waarop ze ontleend werden. De e-boeken worden aan de infobalie door een bibliotheekmedewerker verwijderd. De bibliotheekmedewerker verwijdert dan ook de uitgeleende e-boeken van jouw bibliotheekkaart.

§6. De geleende e-reader mag je enkel gebruiken voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek op het toestel werden geplaatst. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan.

§7. Je ontvangt de e-reader opgeladen en in goede staat. De e-reader kan je uitlenen met een handleiding en in een beschermhoes. De e-reader blijft tijdens de hele leenperiode in deze hoes, om schade te voorkomen. Je behandelt de e-reader met zorg. Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan anderen. Als lener blijf je verantwoordelijk voor de e-reader.

§8. Bij schade of verlies van de e-reader betaal je:

 • € 150.00 voor de e-reader
 • € 25.00 voor de beschermhoes
 • € 5.00 voor kabel oplader

§9. Bij de eerste ontlening van een e-reader delen we de algemene voorwaarden, de uitleenprocedure en de lenersvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van een e-reader en e-boeken of ontlenen van e-boeken op een persoonlijke e-reader mee.

Artikel 15 – Auteurswet

§1. Als bibliotheekgebruiker moet je de bepalingen van de auteurswet respecteren. Documenten kunnen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen.

Artikel 16 - Huisregels

§1. De huisregels van de bibliotheek zijn als volgt:

 1. Heb respect voor anderen tijdens je bibliotheekbezoek;
 2. Draag zorg voor de bibliotheekmaterialen;
 3. Hou geluid binnen de perken;
 4. Veroorzaak geen overlast;
 5. Hou de bibliotheek mee netjes;
 6. Eten, roken en het gebruik van alcohol en illegale drugs zijn verboden;
 7. Geen dieren toegelaten.

In het geval van diefstal, vandalisme, agressie of het niet naleven van de huisregels kan je de toegang tot de bibliotheek en het gebruik ervan geweigerd worden. De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in en rond de bibliotheek of schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van materialen. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met dit dienstreglement. Alle onvoorziene gevallen worden door de coördinator bibliotheek geregeld.